Ochrona Danych Osobowych

Przetwarzanie danych osobowych w AGA-Bauservice Sp. z o.o. regulują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz krajowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych:

1) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (art. 47 i 51 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483 z późn. zm.),

2) Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.),

3) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2018 poz. 917 z późn. zm.).

Administratorem danych osobowych jest AGA – Bauservice Spółka z o.o.z siedzibą przy ul. Żabiniec 35; 31-215 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000125714, posiadająca nr NIP: 677-188-06-86, o kapitale zakładowym w wysokości: 100.000,00 zł.

We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, w tym także celem skorzystania z przysługujących praw można kontaktować się elektronicznie z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@agabauservice.com.

Informacja o przetwarzaniu danych osób kontaktujących się z AGA-Bauservice Sp. z o.o.

Informacja o przetwarzaniu danych pracowników i współpracowników klientów AGA-Bauservice Sp. z o.o.

Informacja związana z przetwarzaniem danych osobowych gości w AGA-Bauservice Sp. z o.o.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących monitoringu wizyjnego na obiektach AGA-Bauservice Sp. z o.o.