Informacja o przetwarzaniu danych osób kontaktujących się z AGA-Bauservice Sp. z o.o.

Szanowni Państwo informujemy, że podczas podejmowanego kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną, także za pomocą formularza kontaktowego, mogą być przetwarzane podane przez Państwa dane. Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Państwa jest AGA – Bauservice Spółka z o.o.z siedzibą przy ul. Żabiniec 35; 31-215 Kraków,  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000125714, posiadająca nr NIP: 677-188-06-86, o kapitale zakładowym w wysokości: 100.000,00 zł, zwana dalej AGA-Bauservice.

2. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, w tym także celem skorzystania z przysługujących praw można kontaktować się elektronicznie z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@agabauservice.com.

3. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez AGA-Bauservice:

a)      w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, zawarcia samej umowy, przyjęcia lub załatwienia reklamacji;

b)      w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów związanych z koniecznością załatwienia innych zdarzeń i spraw, co do których wykonania zobowiązana jest AGA-Bauservice, w tym odpowiedzi na przesłane zapytania i utrzymywania dalszego kontaktu;

c)       w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów związanych z koniecznością dochodzenia roszczeń związanych z realizowanymi umowami i świadczonymi usługami;

d)      na podstawie zgody – w celach wskazanych w treści zgody.

4. Podane dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym podwykonawcom świadczonych usług, dostawcom usług teleinformatycznych, sprzętu technicznego, a także spółkom z grupy kapitałowej AGA-Bauservice.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do załatwienia zgłoszonej sprawy lub zdarzenia, nie dłużej jednak niż przez rok, przez okres trwania umowy, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, do czasu jej cofnięcia, natomiast po zakończeniu umowy przez okres związany z przedawnieniem roszczeń wynikających z zawartej umowy, jak również przewidziany przepisami prawa w odniesieniu do czynności podejmowanych przez organy kontrolne.

6. Każdy, z ograniczeniami wskazanymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ma prawo dostępu do treści podanych przez siebie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do prawidłowego i efektywnego załatwienia Państwa sprawy lub zgłoszenia, a także przesłania odpowiedzi na zapytanie i dalszej korespondencji.

Napisz do nas

Jeśli chcesz bezpłatną konsultację bez żadnych zobowiązań, zadzwoń do nas lub wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z tobą.