Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących monitoringu wizyjnego na obiektach AGA-Bauservice Sp. z o.o.

Informujemy, iż teren użytkowany przez AGA – Bauservice Sp. z o.o. z siedzibą
w Krakowie, na który Państwo wjeżdżacie lub po którym się poruszacie objęty jest całodobowym monitoringiem wizyjnym. Przetwarzanie Państwa danych osobowych
w postaci wizerunku odbywa się z poszanowaniem przepisów i zasad wskazanych
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane te przetwarzane będą ze względu na prawnie uzasadniony interes AGA – Bauservice Sp. z o.o., którym jest konieczność zapewnienia ochrony mienia oraz bezpieczeństwa na terenie użytkowanym przez AGA – Bauservice Sp. z o.o.

Od 25 maja 2018 roku jako Administrator Państwa danych osobowych odpowiadamy za ich wykorzystanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest AGA – Bauservice Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żabiniec 35; 31 – 215 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000125714, posiadająca nr NIP: 677-188-06-86, o kapitale zakładowym w wysokości: 100.000,00 zł.

2. Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych
u Administratora jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem: iod@agabauservice.com

3. Dane osobowe w postaci wizerunku osoby zarejestrowane przez kamery monitoringu wizyjnego będą przetwarzane przez Administratora w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów odnoszących się do konieczności zapewnienia ochrony mienia oraz bezpieczeństwa na terenie użytkowanym przez Administratora.

4. Administrator może przekazywać dane osobowe podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym wykonawcom usług ochrony mienia, kancelariom prawnym, dostawcom usług teleinformatycznych, sprzętu technicznego.

5. Dane osobowe w postaci wizerunku będą przechowywane przez okres 2 miesięcy, chyba, że zostaną przekazane w ramach toczącego się postępowania upoważnionym do tego organom.

6. Z ograniczeniami wskazanymi w RODO, każdemu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wjazdu i poruszania się po terenie użytkowanym przez Administratora.

Napisz do nas

Jeśli chcesz bezpłatną konsultację bez żadnych zobowiązań, zadzwoń do nas lub wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z tobą.