Informacja związana z przetwarzaniem danych osobowych gości w AGA-Bauservice Sp. z o.o.

Szanowni Państwo będąc naszymi gośćmi przetwarzamy podane przez Państwa dane osobowe celem weryfikacji osób wchodzących i przebywających w siedzibie lub biurach AGA-Bauservice  Sp. z o.o., co jest połączone z przetwarzaniem wizerunku poprzez funkcjonujący monitoring wizyjny. Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych gości jest AGA – Bauservice Spółka z o.o.z siedzibą przy ul. Żabiniec 35; 31-215 Kraków,  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000125714, posiadająca nr NIP: 677-188-06-86, o kapitale zakładowym w wysokości: 100.000,00 zł, zwana dalej AGA-Bauservice.

2. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, w tym także celem skorzystania z przysługujących praw można kontaktować się elektronicznie z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@agabauservice.com.

3. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez AGA-Bauservice w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie siedziby lub biur użytkowanych przez AGA-Bauservice, ochrony mienia i tajemnic prawnie chronionych oraz weryfikacji gości.

4. Odbiorcami danych mogą być współpracujące z administratorem firmy świadczące usługi teleinformatyczne, dostawcy sprzętu technicznego oraz spółki z grupy kapitałowej AGA-Bauservice.

5. Dane gości. będą przechowywane:

a)      przez okres związany z przedawnieniem ewentualnych roszczeń,

b)      w przypadku zapisów z monitoringu wizyjnego – przez okres 3 miesięcy, chyba że zostaną przekazane w ramach toczącego się postępowania sądowego lub administracyjnego.

6. Każdy ma prawo, z ograniczeniami wskazanymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dostępu do treści podanych przez siebie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony w siedzibie lub biurach AGA-Bauservice oraz weryfikacji gości.

Napisz do nas

Jeśli chcesz bezpłatną konsultację bez żadnych zobowiązań, zadzwoń do nas lub wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z tobą.