Informacja o przetwarzaniu danych pracowników i współpracowników klientów AGA-Bauservice Sp. z o.o.

Szanowni Państwo informujemy, iż w związku z zawartą umową z Klientem lub celem podjęcia działań przed zawarciem takiej umowy, przetwarzamy Państwa dane osobowe jako pracowników lub współpracowników Klienta, które są danymi kontaktowymi. Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych reprezentantów, przedstawicieli, pracowników i współpracowników Klienta jest AGA – Bauservice Spółka z o.o.z siedzibą przy ul. Żabiniec 35; 31-215 Kraków,  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000125714, posiadająca nr NIP: 677-188-06-86, o kapitale zakładowym w wysokości: 100.000,00 zł, zwana dalej AGA-Bauservice.

2. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, w tym także celem skorzystania z przysługujących praw można kontaktować się elektronicznie z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@agabauservice.com.

3. Udostępnione AGA-Bauservice dane będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem umowy oraz celach kontaktowych, w tym związanych z wykonaniem umowy zawartej pomiędzy AGA-Bauservice a Klientem. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych który przekazał dane – Klienta, a także prawnie uzasadniony interes AGA-Bauservice, któremu dane zostały udostępnione. Uzasadnionym interesem jest możliwość prawidłowej i efektywnej realizacji Umowy zawartej pomiędzy tymi podmiotami.

4. AGA-Bauservice przetwarzać będzie następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, stanowisko służbowe oraz dane kontaktowe w zakresie przekazanym przez Klienta, który jest źródłem danych osobowych.

5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym podwykonawcom świadczonych usług, dostawcom usług teleinformatycznych, sprzętu technicznego, firmom kurierskim, jak również innym odbiorcom w szczególności operator pocztowym oraz spółkom z grupy kapitałowej AGA-Bauservice.

6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów odnoszących się do zawarcia i realizacji zawartej Umowy, stanowiących podstawę tego przetwarzania, dla celów archiwizacyjnych, jak również związanych z przedawnieniem ewentualnych roszczeń.

7. Każda osoba, z ograniczeniami wskazanymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ma prawo dostępu do treści podanych przez siebie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych reprezentantów i przedstawicieli Klienta stanowi wymóg przepisów prawa celem zawarcia umowy i jest konieczne do jej prawidłowej realizacji, natomiast w przypadku danych pracowników i współpracowników jest dobrowolne i wpływa na efektywność i prawidłowość jej wykonywania. Brak podania danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy oraz jej wykonanie lub też prawidłową jej realizację.

Kontaktieren sie uns!

Wenn Sie unverbindlich eine Kostenlose Beratung wünschen, rufen Sie uns an oder füllen Sie das untenstehende Formular aus und wir werden uns mit Ihnen in Verbindung setzen.